Wojciech Dudzik (redakcja naukowa)

Paradoksy maski. Antologia

wybór i przekład Wojciech Dudzik, Agata Łuksza, Dorota Sosnowska przy współpracy Amudeny Rutkowskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

Z informacji wydawcy

Antologia tekstów poświęconych teorii maski i studiów prezentujących posługiwanie się maską w obrzędzie, karnawale, teatrze, zabawie, sztuce. Książka prezentuje szkice zarówno klasyków myśli humanistycznej, takich jak: Claude Lévi-Strauss, Henry Pernet, Jean Starobinski, Jean-Thierry Maertens, Jean-Luc Nancy, jak i współczesnych badaczy zagranicznych zajmujących się tą problematyką, wśród których znaleźli się Richard Weihe, David Napier, Cesare Poppi czy Cara McCarty.

Antologia prezentuje wybrane aspekty współczesnych badań nad obecnością maski w kulturze, szczególnie w kulturze europejskiej. Wszystkie publikowane tu teksty podzielono na trzy części: Teorie (omawiające problemy teoretyczne postrzegane z perspektywy różnych dyscyplin naukowych), Terytoria (ukazujące tematyczne obszary występowania maski – w obrzędzie, teatrze, proteście politycznym czy w funkcji ochronnej), Studia (przynoszące analizę konkretnych przypadków użycia maski w praktyce – od maski karnawałowej przez maskę gazową po maskę w funkcji eksponatu muzealnego lub fetyszu). Tom otwierają dwa krótkie teksty klasyków tej problematyki, Claude’a Lévi-Straussa i Rogera Caillois, ale znakomita większość artykułów pochodzi z ostatnich kilkunastu lat. Autorzy starannie wybrali teksty omawiające aspekty teoretyczne problematyki maski oraz obszary wykorzystywania maski w działaniach obrzędowych, artystycznych, politycznych, użytkowych i innych (maska jako narzędzie sportowca, terrorysty, strażaka).Wszystkie szkice zostały przetłumaczone specjalnie do niniejszego tomu. Czytelnicy znajdą w książce najnowszą wiedzę z zakresu badań nad maską.

Antologia obejmuje artykuły autorów zagranicznych, które wcześniej nie były tłumaczone na język polski. Zaletą książki jest wprowadzenie do rodzimego obiegu naukowego współczesnej refleksji na temat maski, za granicą bogatej i nieustannie rozwijanej – przez archeologów, etnologów i etnografów, antropologów, socjologów, kulturoznawców, teatrologów, literaturoznawców, historyków sztuki etc., u nas zaś prawie nieobecnej. Drugim kryterium doboru tekstów jest ich interdyscyplinarność. Wśród autorów tekstów prezentowanych w antologii są etnolodzy, ale tym razem znaleźli się tu w mniejszości – i reprezentują głównie etnologię europejską. Inne teksty napisano z perspektywy filozofii, teatrologii, archeologii, historii sztuki, nauk społecznych – albo łączą różne punkty widzenia. Trzecim kryterium jest status nowości. Poszczególne artykuły mają stanowić przykłady aktualnych i różnorodnych badań nad maską, w większości niepodejmowanych jeszcze w Polsce.

Z recenzji wydawniczych

Krajowa humanistyka czekała na podobny zbiór tekstów od dawna, w odróżnieniu bowiem od realiów nauki na Zachodzie nie mieliśmy dotąd w Polsce podobnego opracowania. Jego podstawowym walorem jest więc – jak trafnie ujął to we wstępie Wojciech Dudzik, redaktor tomu i tłumacz kilku esejów – „zdjęcie maski z maski”. […] Wszystkie teksty są świetnie przełożone, krytycznie skomentowane, gdy istnieje taka potrzeba, a ponadto, mimo różnej formy narracji, niezwykle bogate w treści i prowokujące do dalszych przemyśleń i poszukiwań.
prof. dr hab. Wojciech Burszta

Istotna wartość tego zbioru tekstów polega przede wszystkim na starannym wyselekcjonowaniu do niego nowych, słabo znanych lub w ogóle nie znanych u nas ujęć, tematów i kontekstów badawczych dotyczących maski, a przed to na bezprecedensowym zasileniu przez Paradoksy maski rezerwuaru teoretycznych, metodologicznych i tematycznych odniesień, jakie dotychczas kształtowały rodzimą refleksję poświęconą masce.
Dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG

Spis treści

Wstęp. Zdejmowanie maski z maski 7

Introdukcja 17
Claude Lévi-Strauss, Maska 19
Roger Caillois, Maski 25

I. Teorie 31
Henry Pernet, Maski 33
Jean-Thierry Maertens, Maska pierwotna i seksualność 51
Richard Weihe, Paradoks maski 63
David Napier, Maski świąteczne – typologia 83
Karsten Lichau, Instrukcja oglądania maski 93
Jean-Luc Nancy, Zamaskowany – zdemaskowany 99

II. Terytoria 105
Cesare Poppi, Ten Inny. Maski i maskarady w Europie 107
Vana Greisenegger-Georgila, Kult depersonalizacji. Ponowne odkrycie maski u progu XX wieku 119
David Wiles, Maska dzisiaj: słowo do aktora 127
Cara McCarty, Maska – atak/obrona 133
Karl C. Berger, Maska jako przesłanie 155
Lone Riisgaard, Bjørn Thomassen, Moce maski. Rytuały uczestnictwa w lokalno-globalnych protestach politycznych 163

III. Studia 187
Suzanne Chappaz-Wirthner, Grégoire Mayor, Tschäggättä na scenie. Dyskusje o estetyce maski w dolinie Lötschental 189
Paulo Raposo, Maski, widowisko, tradycja. Lokalne tożsamości i globalne konteksty 215
Gabriel Moshenska, Maski gazowe. Kultura materialna, pamięć i zmysły 231
Polly Savage, Gry dla publiczności. Maski w galeriach i muzeach 261
Valerie Steele, Moda, fetysz, fantazja 275

Apendyks 285
Jean Starobinski, Maska i święto 287

Noty o autorach 293
Indeks nazwisk 297
Summary 309
Źródła ilustracji 311

Fragment